ถังบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก

2010
07.14

AQUA SEPTIC – BIO FILM  (ST-BF)

    

 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกส่วนของที่พักอาศัย หรือน้ำเสียชุมชนจากแหล่งอื่น ๆ โดยอาศัยจุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโต จุลินทรีย์ดังกล่าวจะแขวนลอยในน้ำเสีย และยึดเกาะที่ผิวของตัวกลางในรูปของเมือกจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย เป็นผลให้ปริมาณสารอินทรีย์ลดลง  โดยเฉพาะค่าความสกปรกในรูป BOD และของแข็งแขวนลอยต่าง ๆ ลดลง การให้ออกซิเจนแก่ระบบโดยการเติมอากาศด้วยเครื่องจ่ายอากาศจ่ายไปตามท่อลมเพื่อเติมอากาศภายในถัง

ด้วยการออกแบบท่อจ่ายลมที่มีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนแก่ระบบ ซึ่งเมื่อผ่านการบำบัดน้ำเสียด้วย AQUA SEPTIC BIO FILM แล้วจะได้คุณภาพตามมาตรฐาน สามารถระบายลงสู่ระบบระบาย หรือลำรางสาธารณะได้โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะแก่สภาพแวดล้อม 

AQUA SEPTIC – BIO FILM  อาศัยกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียแบบใช้อากาศ โดยน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารจะไหลลงสู่ถัง AQUA SEPTIC BIO FILM ในส่วนแรกซึ่งทำหน้าที่แยกตะกอนหนักในน้ำและตะกอนเบาออกจากกัน เฉพาะส่วนน้ำใสเท่านั้นที่จะไหลล้นไปสู่ส่วนกรองเติมอากาศ ซึ่งมีแบคทีเรียแบบใช้ออกซิเจน (AEROBIC BACTERIA) อาศัยอยู่ในน้ำเสีย และลอยอยู่ตามช่องว่างของตัวกลางพลาสติก ทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ ให้ได้น้ำทิ้งตามมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน

Aqua Septic Tank (ST), Aqua Biofilm (ABF)

AQUA SEPTIC TANK 

                 

               ถังเกรอะสำเร็จรูป ที่พัฒนาขึ้นทดแทนบ่อเกรอะวงแหวนคอนกรีตแบบเก่า ซึ่งออกแบบถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด ขจัดปัญหาส้วมเต็มเนื่องจากน้ำใต้ดินซึมผ่านผนังบ่อขึ้นมาจึงไม่ต้องสูบส้วมบ่อย ๆ และยังลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง  ตัวถังมีความแข็งแรงทนทานคู่อายุของอาคารเพราะ ผลิตจาก วัสดุPOLYETHYLENE ชนิดพิเศษ

ถังเกรอะสำเร็จรูป ถูกออกแบบมาให้เป็นถังบำบัดน้ำเสียขั้นแรกเพื่อแยกตะกอนออกจากน้ำเสีย น้ำทิ้งจากส้วมที่ไหลเข้าสู่ AQUA SEPT กากตะกอนหนักจะถูกแยกเหลือเป็นน้ำใสไหลล้นออกทางท่อน้ำออกเพื่อไปบำบัดต่อในถังบำบัดขั้นต่อไป กากตะกอนหนักในถังเกรอะจะถูก แบคทีเรียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนภายในถังย่อยสลายโดยกระบวนการทางชีวภาพ AQUASEPT เน้นการออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพในการหมักสูงสุดเพื่อลดการสะสมของกากปฎิกูล และสามารถป้องกันการหลุดรอดของกากปฎิกูลออกจากถังไปอุดตันส่วนบำบัดขั้นต่อไป

AQUA BIOFILM (FIXED- FILM AERATION TANK) ABF

 

                      ถังกรองชนิดเติมอากาศ  คือถังบำบัดน้ำเสียที่รับน้ำเสียซึ่งผ่านการแยกกากตะกอนจากถังเกรอะมาแล้ว สามารถบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากส่วนพักอาศัย หรือน้ำเสียชุมชนจากแหล่งอื่น ๆ โดยอาศัยจุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโต จุลินทรีย์ดังกล่าวจะอาศัยอยู่ในช่องว่างของตัวกลางพลาสติก และยึดเกาะที่ผิวของตัวกลางในรูปของเมือกจุลินทรีย์ซึ่งย่อยสลายสิ่งสกปรกที่ผ่านมา เป็นผลให้ปริมาณมลสารต่าง ๆ โดยเฉพาะค่าความสกปรกในรูป BOD และของแข็งแขวนลอยต่าง ๆ ลดปริมาณลง กลายเป็นน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานสามารถระบายลงสู่ท่อระบาย หรือลำรางสาธารณะได้โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะแก่สภาพแวดล้อม การให้ออกซิเจนแก่ระบบ กระทำโดยการเติมอากาศด้วยเครื่องจ่ายอากาศ จ่ายไปตามท่อลมและกระจายไปยังท่อเติมอากาศในถังเป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนแก่ระบบ

ถังกรองชนิดเติมอากาศ AQUA BIOFILM
เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ FIXED-FILM โดยอาศัยหลักการทำงาน แบบ Fluidize moving bed เป็นการสร้างจุลินทรีย์ใหม่อย่างสม่ำเสมอและเลือกใช้ Low Organic loading ซึ่งเป็นการออกแบบให้คราบจุลินทรีย์ที่หลุดออกมามีจำนวนน้อย จึงทำให้น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดใส โดยไม่จำเป็นต้องมีถังตกตะกอน

Aqua Filter Tank (ST-AF)

AQUA SEPTIC TANK 

                        ถังเกรอะสำเร็จรูป ที่พัฒนาขึ้นทดแทนบ่อเกรอะวงแหวนคอนกรีตแบบเก่า ซึ่งออกแบบถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด ขจัดปัญหาส้วมเต็มเนื่องจากน้ำใต้ดินซึมผ่านผนังบ่อขึ้นมาจึงไม่ต้องสูบส้วมบ่อย ๆ และยังลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง  ตัวถังมีความแข็งแรงทนทานคู่อายุของอาคารเพราะ ผลิตจาก วัสดุPOLYETHYLENE ชนิดพิเศษ

ถังเกรอะสำเร็จรูป ถูกออกแบบมาให้เป็นถังบำบัดน้ำเสียขั้นแรกเพื่อแยกตะกอนออกจากน้ำเสีย น้ำทิ้งจากส้วมที่ไหลเข้าสู่ AQUA SEPT กากตะกอนหนักจะถูกแยกเหลือเป็นน้ำใสไหลล้นออกทางท่อน้ำออกเพื่อไปบำบัดต่อในถังบำบัดขั้นต่อไป กากตะกอนหนักในถังเกรอะจะถูก แบคทีเรียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนภายในถังย่อยสลายโดยกระบวนการทางชีวภาพ AQUASEPT เน้นการออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพในการหมักสูงสุดเพื่อลดการสะสมของกากปฎิกูล และสามารถป้องกันการหลุดรอดของกากปฎิกูลออกจากถังไปอุดตันส่วนบำบัดขั้นต่อไป

AQUA FILTER – AF

                                                  ถังกรองไร้อากาศ เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้เงื่อนไขการประหยัดพลังงานสูงสุด สามารถบำบัดน้ำเสียจากทุกส่วนของอาคาร ทั้งน้ำเสียจากส้วมที่ผ่านถังเกรอะ AQUA SEPT น้ำทิ้งจากครัวที่ผ่านถังดักไขมันไปจนถึงน้ำทิ้งจากส่วนอื่น ๆ ของอาคาร เมื่อน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะได้น้ำทิ้งคุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน สามารถระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ
ถังบำบัดน้ำเสีย AQUA FILTER สำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารชนิดถังแยกมีตัวกลางพลาสติกซึ่งเป็นแหล่งอาศัยเจริญเติบโตของแบคทีเรียจำนวนมากแบคทีเรียเหล่านี้จะทำการย่อยสลายอินทรีย์สารต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำเสียให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพ ( METHANE) และน้ำภายในถังประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 โซน คือ โซนตะกอน เป็นส่วนกักตะกอน ACTIVE CELL ซึ่งเป็นเซลล์ของแบคทีเรียที่แข็งแรงทำให้เกิดกระบวนการหมักย่อยสลายอินทรีย์สารที่ปะปนมากับน้ำเสียทั้งในรูปของสารละลายและตะกอนแขวนลอยก่อนที่จะผ่านไปยังโซนบำบัดและกรองใสต่อไป โซนบำบัดและกรองใส ประกอบด้วยตัวกลางพลาสติก AQUA MEDIA ทำหน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวและทำให้เกิดช่องว่างจำนวนมาก สำหรับแบคทีเรียชนิดไม่ต้องการออกซิเจนอาศัยอยู่และไม่หลุดลอยไปกับน้ำเสีย เมื่อน้ำเสียไหลผ่านตัวกลางนี้แบคทีเรียจะทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์สารส่วนที่เหลืออยู่ในน้ำเสียให้สะอาดยิ่งขึ้น ก่อนปล่อยลงท่อน้ำสาธารณะ 

Aqua Pac (AP)

 

ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดไร้อากาศ ที่นำส่วนเกรอะและส่วนกรองมาไว้รวมกัน เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกส่วนของบ้านพักอาศัยและสำนักงานขนาดเล็กซึ่งน้ำ ที่ผ่านการบำบัดแล้วจะได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนสามารถระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ

 

อาศัยกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศโดยน้ำเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารจะไหลลงสู่ถัง AQUA PAC ในส่วนแรกซึ่งจะทำหน้าที่แยกตะกอนหนัก น้ำใสและตะกอนเบาออกจากกัน เฉพาะส่วนน้ำใสเท่านั้นที่จะไหลล้นไปสู่ส่วนกรองไร้อากาศ

                ซึ่งจะมีแบคทีเรียแบบไม่ใช้ออกซิเจน ( ANAEROBIC BACTERIA ) อาศัยอยู่ส่วนล่างของถัง ลอยตัวอยู่ตามช่องว่างและเกาะตัวอยู่ที่ผิวของตัวกลางพลาสติกทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ส่วนที่เหลืออีกครั้งได้น้ำทิ้งตามมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนไหลออกทางส่วนบนของถังลงสู่ท่อระบายน้ำ

 - สะดวก ประหยัดเนื้อที่ ด้วยสองหน้าที่ในถังเดียว

- ควบคุมการไหลของน้ำด้วย Double Flow System

- ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐานน้ำทิ้ง

- การผลิตได้รับมาตรฐาน ISO9001

Aqua Impact

 

      ถังบำบัด IMPACT

อาศัยขบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ โดยน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของอาคารจะไหลลงสู่ถัง ในส่วนแรกจะทำหน้าที่แยกตะกอนหนัก น้ำใสและตะกอนเบาออกจากกัน เฉพาะส่วนน้ำใสเท่านั้นที่จะไหลล้นไปสู่ตัวกลางพลาสติก (Media) ทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เหลือ ทำให้น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดได้มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน

วัสดุอุปกรณ์

วัสดุตัวถัง ท่อและตัวกลางพลาสติกผลิตจาก โพลีเอทธีลีน (Polyethylene)

ให้ความแข็งแรง ทนทานตลอดอายุการใช้งาน

 Total Volume (Lite)     1600

Inlet Pipe (mm.)            100

Outlet Pipe (mm.)          100

Vent Pipe (mm.)             50

 การเลือกใช้

ถังบำบัด IMPACT เลือกใช้โดยพิจารณาจากจำนวนห้อง หรือจำนวนผู้อยู่อาศัยดังนี้

- ห้องนอน จำนวน 2 ห้อง

- ผู้อยู่อาศัย จำนวน 5 คน

Aqua TEM-1000

   ถังบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัยถังบำบัดที่ให้ปริมาตรบำบัดเต็มใบ และได้ประสิทธิภาพในการบำบัดเต็มเปี่ยม เพื่อให้ผู้ใช้ได้คุณภาพน้ำทิ้งที่ดีในการช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

 อาศัยขบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ โดยน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของอาคารจะไหลลงสู่ถัง ในส่วนแรกจะทำหน้าที่แยกตะกอนหนัก น้ำใสและตะกอนเบาออกจากกัน เฉพาะส่วนน้ำใสเท่านั้นที่จะไหลล้นไปสู่ส่วนกรองไร้อากาศ ซึ่งจะมี ANAEROBIC BACTERIA ที่อาศัยอยู่บนตัวกลางพลาสติก (Media) ทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เหลือ ทำให้น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดได้มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน

 วัสดุอุปกรณ์

วัสดุตัวถัง ท่อและตัวกลางพลาสติกผลิตจาก โพลีเอทธีลีน (Polyethylene)

ให้ความแข็งแรง ทนทานตลอดอายุการใช้งาน

 

 

4 Responses to “ถังบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก”

 1. Daniel พูดว่า:

  great post, thanks for sharing

 2. cialis พูดว่า:

  Thank you for your post! I really enjoyed reading it.

 3. sunita พูดว่า:

  I’t s my pressure.

 4. sunita พูดว่า:

  Thank you.

Your Reply